Grafikai jelképe: Krónosznak, az idõ istenének a sarlója

Uralkodik: a Bak jegyében, társuralkodója a Vízöntõ jegyének. Rangvesztésben van a Rák jegyében, emelt a mérlegben, esésben van a Kosban.

Testrésze: bõr, csontrendszer, ide sorolva a fogakat is, ligament, térdek, bal fül, és a hallószervek, epehólyag, testfehérjék, paratiroid mirigy.

Jelképezi: a törekvést a biztonságra és a biztosságra

Kulcszava: a tanító

Irányítja: a formát,  a fegyelmet, fegyelmezettséget, a rendet, uralkodik a tudományágak felett, mutatja a felelõsséget, szervezettséget, ambíciót, a karrier megvalósításának alkalmasságát, korlátozásokat, szomorúságokat és késéseket. A Szaturnusz kormányozza a tudományos törvényességet, a teóriát, idõsebb személyeket, türelmet, az idõpontok meghatározását, tradíciókat, konvencionalizmust, igazhitûséget, és az idõ hatásos kihasználását. A Szaturnusz jelöli az igazság alapelveit, a megszilárdulást, az összehúzódását valaminek, a bölcsességet és az öregedést is képviseli.

A Szaturnusz hatása: lassú és tartós. A Szaturnusz a "rendelkezõje" a horoszkópnak.

A maga idejében mint a nagy gonosztevõ volt ismeretes.
A Szaturnusz állása a horoszkópban azt a területet mutatja, ahol a legkevésbé érzi magát biztonságban az ember, és amit mindenek felett igyekszik pótolni.

A hónap uralkodó bolygója a Szaturnusz II.

A Szaturnusz, mint léterõ

A Szaturnuszt már az ókori asztrológusok is igen markáns jelzõkkel látták el.

Õ volt a küszöb õre,
Õ volt az infortuna maior (a nagy szerencsétlenség),
Õ volt a kövek ura,
Õ Chronos, az idõ ura.

Könnyen azonosíthatjuk a mitológia történetével ezeket a megközelítéseket.

Szaturnusz= a küszöb õre.
Vagyis éberen õrködött afölött, hogy gyermekei meg ne szülessenek, a valóság határán, a küszöbön, a születés pillanatában felfalta õket.

Infortuna Maior = éppen az elõzõekbõl adódik a Nagy szerencsétlenség jelzõ.
Mert a pusztítás, a halál nem állt messze tõle.

Kövek ura = nem annyira negatív megközelítés, mint az elõzõek.
Gondoljunk arra, hogy apja, Uránusz a gyermekeit azonnal a Tartaroszba, az alvilágba taszította. Így azok továbbra is szellemi lények maradtak. Csak akkor születhettek meg ebbe a világba, amikor Szaturnusz kiszabadította õket. Ezzel együtt anyagi testük lehetett, a konkrét, kézzel fogható anyagi világot teremtette meg Szaturnusz (Krónosz). Ezért a szilárd kézzel fogható anyagi világnak, a köveknek az Ura.

Chronosz = az idõ.
Az elõzõek következménye. Míg Szaturnusz és testvérei a Tartartoszban voltak, addig csak szellemi lények voltak, az örök jelenben életek, idõ számukra nem létezett. Ez az örök szellemi lét részben azt jelentette, hogy csak lehetõségként, potenciálisan léteznek. Megszületésükkel, illetve a Tartaroszból világra jövetelükkel,  anyagi testi formában való megjelenésükkel megkapták az anyaggal, az anyag változásaival járó egymás utániság, vagyis az idõ kategóriáját. Idõben kezdtek élni. A idõben, amely részben kegyetlen (Szaturnusz= infortuna maior), mert az elmúlást is magában hordozza, másrészt azonban kegyelem, mert lehetõséget biztosít arra, hogy amit korábban rosszul csinált, azt jóvá tegye. Ezt mutatja a múlt), míg az elõretekintõ Janus arc a jövõ (amennyiben az elromlott múlt jóvá tehetõ).

Gyermek – szülõ – nagyszülõ

Ha jól megfigyeltük Chronos mitológiai történetét, akkor élesen elkülönül benne három fõ életszakasz, három sajátos problémával, feladattal.

Mint gyermek= olyan életfeladatot kapott, ami igazán nem volt ínyére. Apját kellett hatalmától megfosztani. Vonakodva, de megtette.

 Mint szülõ= vagyis apa, életének „derekán” saját múltbéli tettével és annak következményével birkózik. Fél attól, hogy apja sorsára jut. A féltékenység, a hatalomhoz való ragaszkodás következtében „lenyeli gyermekeit”, vagyis megfosztja õket a szabadságtól.

Mint nagyszülõ = az elûzött Chronosz (Szaturnusz) Latiumban már nagyapa korban van. Megbékél a saját sorsával. A harcát megharcolta. Vereségébe beletörõdött. Leszûrte életének tapasztalatait. Nem vágyik már hatalomra, nem küszködik már a jellem gyengeségével. Megbékél és kultúrára, szeretetre oktatja a népet.


A Szaturnusz
A Szaturnusz a hetedik õsbolygó.
A régiek a hét bolygóval mindent meg tudtak oldani, amire szükségük volt, még az orvostudományt is.

A 7-es kabbalisztikus szám, sokat fordul elõ az életünkben. Minden bolygó a Napnak, a fõvilágosítónak az uralma alatt áll. A napfény hét színre bontható. Minden bolygónak meg van a maga színe. A napszínben meg van a szivárvány hét színe, és a Napból szét lehet bontani a hét bolygó hét színét.


A narancssárga a Nap színe.

A világos zöld  a Hold színe.

A sárga a Merkúr színe.

A kék a Vénusz színe.

A vörös a Mars színe.

Az ibolya az egyház színe, a Jupiteré.

A sötétzöld a Szaturnusz színe.

 

Minden napnak meg van a maga bolygója:


A hétfõ a Holdé.

A kedd a Marsé.

A szerda a Merkúré.

A csütörtök a Jupiteré.

A péntek a Vénuszé.

A szombat a Szaturnuszé.

A vasárnap a Napé.

 

A hangsor hét hangból áll.

A kémiai elemek periódikus rendszere is hetes.

A teremtés hét nap alatt történt.


A Szaturnusz a nagy szerencsétlenség. Infortuna major. Õ a nagy sorsbolygó. A legfontosabb sors eseményeket hozza.


A Bak jelében uralkodik, és hagyomány szerinti uralkodója a Vízöntõ jegyének is. A két szomszédos jel között viszont hihetetlen ellentét van. A legnagyobb ellentét az elemek egymásutániságából ered.


Az egyéni sorsnak a Szaturnusz az uralkodója, a tömegek sorsának a Plútó.


A Szaturnusz mindig lassan, lopakodva jön és kezdi a gondokat, aggodalmakat, szenvedést, bánatot, majd végül a magányt nyújtja.


Életünk legnagyobb problémája az öregedés, és az öregek gondja. Le kell szolgálnunk mindent, és mindenen át kell esnünk.


A Szaturnusz a nagy kaszás, a küszöb legfõbb õre.


A Szaturnusz emberében óriási a kötelességtudat, minél magasabbra akar felkapaszkodni. Az emelkedés utáni vágy hihetetlen energiát követel tõle. Tizszer térdre esik, és tízszer fel is áll, tízszer kezdi elõlrõl.


Az embereknek komoly gátat jelent a fejlõdésnél, mert a Szaturnusz mindent késleltet. Ellenzi mindazt, ami anyagi, mert tudja, hogy abból csak baj származik. Az élni vágyás számára elviselhetetlen érzés.


Észre sem lehet venni a szerénységében.


A nemes Szaturnusz óriási koncentráló képességgel rendelkezik, mindent alaposan értékel, és amit produkál, az komoly dolog. Ezért a tudományos életben óriási szerephez jut.


A Szaturnusz jön, és a dolgok mélyére hatol. Célja, hogy felvilágosítsa az embereket, és szellemileg fejlõdjön, másokat is fejlesszen.


A Szaturnusz utálja a felületességet, megbízható és hûséges /a házasságában is/.


A Szaturnusz nem ömleng. Emeli a szellemi fejlõdést, és a belsõ elmélyülést, az etikai kibontakozást.


A Szaturnusz embere szigorú önmagával és másokkal is. A megerõltetésen és a szorgalmon kívül nem ad ingyen semmit.


A Szaturnusz a X. jelet szolgálja, vagyis a X. házat képviseli. A X. ház mutatja, amit elérhetünk. A jó Szaturnusszal a célt el tudjuk érni, de a rossz Szaturnusz sajnos bukást is hoz az életünkbe. (pl. Napóleon életébe).


A nemes Szaturnusz komoly és felelõsség teljes, munkájában kitartó, és szívós. Legfontosabb tulajdonsága a koncentrálóképesség.


A Szaturnusznak síri csendre van szüksége. A Szaturnusz embere általában hallgatag. Ez nem azt jelenti, hogy nem vesz észre valamit, csak arról, amit észrevesz nem beszél.


A Szaturnusz embere akkor beszél, amikor van mit mondani. Nem  minden lében kanál típus.


Van kritikája, erõs kritikája, de azt összegyûjti, és alkalom adtán prezentálja.


A jó Szaturnusz hasznos, jótevõ bolygó, ha törvényét, ritmusát követni tudjuk, komoly, sorsszerû csapásokkal tud a megfelelõ helyre terelni bennünket.


Kritikán felüli bolygó, ha élvezni szeretnénk a dolgait, komoly aszkézisre van szükségünk.


Ha a horoszkópban rosszul áll a Szaturnusz, akkor a legborzalmasabb hatásokat is ki tudja alakítani.


Melankólikus, szûk keblû, kicsinyes, agodalmaskodó, félénk, esetlen, nem tudja kifejezni magát, gátlásos.


Egy alacsonyrendû Szaturnikus ember egoista, kíméletlen, szerelmi életében állatias, nincs ítélõképessége, gyáva, elégedetlen, emberkerülõ, társaságkerülõ, nem szeret szembenézni.


Nem ismer semmiféle ideált, a cél a döntõ. Az emberiség rákfenéje a rossz Szaturnusszal rendelkezõ ember. Vonszolják az életüket, a szenvedélyek rabjai lesznek.


A legszörnyûbb életvégre van kilátása, nem szegénységben, csak teljes magányban.


Betegségeknél gyötrelmes a Szaturnusz. Lassan közeledik, és akkor válik nyilvánvalóvá, amikor már nem, vagy csak alig lehet segíteni.


A gyógyítás, a gyógyulás  nehezen megy, de szívós szervezetet biztosít.


Izületi betegségek, gyulladásos betegségek, lelki betegségek, melankólia, depressziók bénítják az életerõt, károsan hatnak a szervezetre, és a végén az ember elveszíti a hitét a gyógyulásban.


A lerakódások, kristályosodás Szaturnikus betegségek, epekõ, vagy a vérerek, érfalak megkeményedése, elmeszesedés, köszvény, reuma. A fog és csontbetegség is ide tartozik, sõt a haj betegsége is. A kopaszodás a tûz jelûek betegsége, a tûz kiégeti a hajhagymákat.


A hallás problémája is Szaturnikus, öregkori betegség. Különbséget kell tennünk a bal és a jobb fül között. A jobb fül Szaturnikus, a bal fülünk marsikus. Ha a Jupitert támadja a Szaturnusz, akkor ez jupiteri, vagyis rák, vagy cukor betegségek formájában fog jelentkezni.


A Szaturnusz az összehúzódás, és a megkeményedés bolygója, hideg, száraz, és terméketlen.


Ha valakinek a Szaturnusza az 5 házban áll, mert hideg, és száraz: terméketlen lesz, nem lehet kívánni a gyermek áldást.


Ha ez a Szaturnusz az 5. házban Bika, Halak, Skorpió vagyis a termékeny jegyekben áll, még akkor is vissza tudja húzni ezek termékenységét.


Ha az 5. ház tûz vagy levegõ elemû jelekhez kapcsolódik, alig lehet kilátása gyermekáldásra.

A röntgen Szaturnikus foglalkozás, az ólom a védõ féme.